دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : حمیده   رشادت جو

پست الکترونیکی : reshadatjoo@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت آموزش عالی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مدیریت آموزش عالی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/07/01

حمیده رشادت جو

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

^